Ngày đăng: 20/06/2019

 

1/ Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các mục đích dưới đây:

 • Để xem xét và/ hoặc xử lý yêu cầu/ giao dịch của bạn với Chúng tôi
 • Để quản lý, vận hành, cung cấp và/ hoặc quản trị việc sử dụng và/ hoặc truy cập của bạn vào Trang web và các giao dịch với Chúng tôi
 • Để quản lý, vận hành và tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn nếu cần thiết
 • Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/ hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ
 • Xử lý/ tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi bạn
 • Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn và/ hoặc thư điện tử, thư bưu chính hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ giữa bạn với Dịch vụ của Chúng tôi
 • Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (gồm: phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/ hoặc phát triển dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ, cải thiện trải nghiệm của Người Dùng
 • Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/ hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ
 • Bất kỳ Mục Đích nào khác có sự đồng thuận của bạn (mà Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu)

Một số Mục Đích thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc hoàn cảnh tại thời điểm thu thập nên không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về những Mục Đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý, ngoại trừ việc xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên đối tác để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Ngoài nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch Vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về bạn.

Thông tin thu thập của bên thứ ba:

Trang web của Chúng tôi sử dụng Google Analytics – dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. Google Analytics sử dụng Cookie, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn để giúp phân tích cách Người Dùng sử dụng các Trang web. Các thông tin được tạo ra bởi Cookie về việc sử dụng của bạn trên Trang web sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng các Trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động website để điều hành Trang web, các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Trang web và sử dụng Internet.

Chúng tôi không đảm bảo an ninh cá nhân và/ hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho Website bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp duy trì sự an toàn dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu/ kiểm soát của Chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ những mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, các thông tin này sẽ được bảo mật trong mọi trường hợp.

4/ Những cá nhân/ tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

– Nha khoa Hoàng Lê

 • Địa chỉ: 444 An Dương Vương, Phường4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0902 535 101
 • Email: drthai@hoangledentalclinic.com
 • Website: hoangledentalclinic.com

– Các đối tác chiến lược của Nha khoa Hoàng Lê

– Google Analytics

5/ Địa chỉ của đơn vị thu thập/ quản lý thông tin (gồm: cách thức liên lạc để khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan)

Nha khoa Hoàng Lê

 • Địa chỉ: 444 An Dương Vương, Phường4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0902 535 101
 • Email: drthai@hoangledentalclinic.com
 • Website: hoangledentalclinic.com

6/ Cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thông báo

Tiếp nhận qua hotline, email hoặc trực tiếp tại cơ sở nha khoa: 444 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

Hoàng Lê Dental Clinic